Põhja-Tallinna Noortekeskus on kaasaegne avatud noortekeskus, mis pakub noortele mitmekülgseid võimalusi oma vaba aja veetmiseks ning silmaringi laiendamiseks. Hoonel on palju erinevaid ruume ja võimalusi mitmekülgsete tegevuste ja ürituste läbiviimiseks.


PÕHJA-TALLINNA NOORTEKESKUSE ARENGUSUUNAD AASTAL 2021

Meie peamised prioriteedid toetuvad Tallinna noorsootöö arengukavale, mille esimeseks tegevussuunaks on mitteformaalne õpe. Allpool anname noortele ülevaate meie noortekeskuse tegevustest, mis on suunatud ka noore astumisele tööturule!


Meie olulised arengusuunad on:

  1. Tallinna piirkonna noortele kaasava, arendava ja loova keskkonna pakkumine ning avatud noorsootöö teenuse osutamine.
  2. Avatud noorsootöö meetodi rakendamine mitmekülgsetes tegevusvaldkondades, sh e-noorsootöö ja välinoorsootöö.
  3. 14 – 26. aastaste noorte kaasamine noorsootöösse läbi nendele suunatud tegevuste osakaalu suurendamine.
  4. Noorte omaalgatuslike ideede, vabatahtliku töö toetamine ja võimaluste pakkumine noorte ideede elluviimiseks.
  5. Koostöö osatähtsuse suurendamine Põhja-Tallinna piirkonna koolide vahel.


Meie olulised dokumendid:

Noortekeskuse sisekord

Valvekaamerate kasutamise kord

Noortekeskuste seiresüsteem Logiraamat