Põhja-Tallinna Noortekeskus on kaasaegne avatud noortekeskus, mis pakub noortele mitmekülgseid võimalusi oma vaba aja veetmiseks ning silmaringi laiendamiseks. Hoonel on palju erinevaid ruume ja võimalusi mitmekülgsete tegevuste ja ürituste läbiviimiseks.


PÕHJA- TALLINNA NOORTEKESKUSE OLULISEMAD ARENGUSUUNAD 2022. AASTAL
​Meie peamised prioriteedid toetuvad Tallinna noorsootöö arengukavale, mille esimeseks tegevussuunaks on mitteformaalne õpe. Allpool anname noortele ülevaate meie noortekeskuse tegevustest, mis on suunatud ka noore astumisele tööturule!


​● Tallinna piirkonna noortele kaasava, arendava ja loova keskkonna pakkumine ning avatud noorsootöö teenuse ja mitteformaalse õppe osutamine.

● Noorte omaalgatuslike ideede, vabatahtliku töö toetamine ja võimaluste pakkumine noorte ideede elluviimiseks.

● Tegevuste, ürituste ja programmide pakkumine 13+ aastastele noortele Põhja-Tallinna piirkonnas, mis kutsub neid rohkem noortekeskusesse tegevustest osa võtma ning toetab vanemate noorte arenguvõimalusi ja ootusi.

● Aktiivne osalemine Põhja-Tallinna piirkonna noorsootöö võrgustikutöös ning noorsootöö kättesaadavuse ja ennetustöö tagamine koos partneritega.

● Noorte kaasamine linnaosa küsimustesse ja aktiivsesse koostöösse linnaosavalitsusega läbi kogukonna noorsootöö.

● Põhja-Tallinna Noorteaktiivi tegevuste toetamine ning liikmete arenguvõimaluste tagamnine.

● Koostöö arendamine ja laiendamine Põhja-Tallinna piirkonna koolides.


Meie olulised dokumendid:

Noortekeskuse sisekord

Valvekaamerate kasutamise kord

Noortekeskuste seiresüsteem Logiraamat