Põhja-Tallinna Noortekeskuse peamised prioriteedid toetuvad Tallinna noorsootöö arengukavale, mille esimeseks tegevussuunaks on mitteformaalne õpe. Allpool anname noortele ülevaate meie noortekeskuse tegevustest, mis on suunatud ka noore astumisele tööturule!

 


 

OLULISEMAD ARENGUSUUNAD 2021. AASTAL

● Tallinna piirkonna noortele kaasava, arendava ja loova keskkonna pakkumine ning avatud noorsootöö teenuse osutamine.
● Avatud noorsootöö meetodi rakendamine mitmekülgsetes tegevusvaldkondades, sh e-noorsootöö ja välinoorsootöö.
● 14 – 26. aastaste noorte kaasamine noorsootöösse läbi nendele suunatud tegevuste osakaalu suurendamine.
● Noorte omaalgatuslike ideede, vabatahtliku töö toetamine ja võimaluste pakkumine noorte ideede elluviimiseks.
● Koostöö osatähtsuse suurendamine Põhja-Tallinna piirkonna koolide vahel.